Jaarrekening

Balans per 31 december

ACTIVA

(x € 1.000)

2023

2022

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

54.377

53.202

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

134.448

125.108

Totaal materiële vaste activa

188.825

178.310

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

89.918

92.322

Leningen aan openbare lichamen

285.605

180.600

Leningen aan deelnemingen

84.004

84.004

Overige langlopende leningen

171.245

178.941

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer

0

25.000

Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer

51.895

50.056

Totaal financiële vaste activa

682.667

610.923

Totaal vaste activa

871.492

789.233

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

61.193

52.552

Gereed product en handelsgoederen

78.681

23.392

Totaal voorraden

139.874

75.944

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

42.202

28.133

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

30.000

Rekening-courantverhouding met het Rijk

633.781

545.521

Rekening-courantverhoudingen overige niet-financiële instellingen

10.309

9.771

Overige vorderingen

23.920

21.007

Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

710.212

634.432

Liquide middelen

Bank- en kassaldi

326

2.420

Totaal liquide middelen

326

2.420

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van

- Europese overheidslichamen

1.007

853

- het Rijk

35.685

18.910

- overige Nederlandse overheidslichamen

40.325

28.600

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen met een specifiek bestedingsdoel

39.252

29.700

116.269

78.063

Totaal vlottende activa

966.681

790.859

TOTAAL ACTIVA

1.838.173

1.580.092

PASSIVA

(x € 1.000)

2023

2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

Reserves:

- algemene reserve

64.338

59.192

- bestemmingsreserves

689.589

673.072

Saldo van de rekening

36.548

34.874

Totaal eigen vermogen

790.475

767.138

Voorzieningen

49.870

40.950

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Waarborgsommen

5

5

Totale vaste schulden

5

5

Totaal vaste passiva

840.350

808.093

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

466.231

301.756

Totaal netto-vlottende schulden

466.231

301.756

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van

- Europese overheidslichamen

2.955

2.900

- het Rijk

390.503

319.607

- overige Nederlandse overheidslichamen

95.060

106.683

Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen met een specifiek

43.074

41.053

bestedingsdoel

Totaal overlopende passiva

531.592

470.243

Totaal vlottende passiva

997.823

771.999

TOTAAL PASSIVA

1.838.173

1.580.092

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

476

1.353

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14