Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf grondbeleid geeft een integrale visie op het gevoerde provinciaal grondbeleid, in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s en projecten die zijn opgenomen in de begroting. Tevens worden de resultaten van de grondexploitaties gegeven en een onderbouwing van de geraamde winstneming. Tot slot volgen de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken.

Op 25 september 2013 hebben Provinciale Staten de nota Grondbeleid ‘Goed doorgrond’ vastgesteld (voordracht 40/2013). Sindsdien wordt het grondbeleid conform dit beleid uitgevoerd. Vanwege de invoering van de Omgevingswet wordt gewerkt aan een herziening van het grondbeleid. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2024 de besluitvorming hierover plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14