Programmaverantwoording

3. Platteland en natuur

Inleiding

Het programma Platteland en natuur heeft als doel:

Landschappelijke kwaliteit is van belang voor een gevoel van verbondenheid met en eigenheid van de streek en een plezierige leefomgeving

Het programma bestaat uit de deelprogramma's:

  1. Natuur en landschap
  2. Landbouw

Natuur en landschap
Het landelijk gebied staat op de vooravond van een grote transitie die de komende jaren in het kader van de landelijke stikstof/water- en klimaatopgave zal gaan plaatsvinden. In juni 2022 hebben beide ministers van LNV de Startnotitie Transitie Landelijk Gebied en het Landbouwperspectief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze beleidsvoornemens zit een stevige rol voor de provincies om het transitieproces met de doelen Natuur/Stikstof, Kaderrichtlijn Water en Klimaat integraal via een gebiedsplan en gebiedsprocessen vorm te geven. We zullen deze opdracht uitvoeren teneinde ons eigen beleid ook te realiseren. Hiervoor zullen wij met duidelijke kaders vanuit Provinciale Staten een gebiedsplan op hoofdlijnen gaan opstellen in nauwe samenwerking met gebiedspartners in verschillende deelgebieden. Daarvoor hebben uw Staten op respectievelijk 22 februari 2023 en 5 juli 2023 een Groningse startnotitie en een stand-van-zaken-document vastgesteld. Inmiddels lopen nu in zeven deelgebieden gebiedsprocessen. Samen met de gebieden wordt toegewerkt naar een gebiedsplan voor en vanGroningen.
In 2023 is er verdere uitvoering gegeven aan de maatregelen, die in het landelijke Programma Natuur (PN) zijn vastgesteld en is een basis gelegd voor de nieuwe programmering voor 2024-2030.
Ook is uitvoering gegeven aan aankoop en planvorming voor de inrichting realisatie van natuurnetwerk, de uitvoering van het programma Bos en Hout, het (agrarisch) natuurbeheer en zijn diverse subsidies verstrekt voor natuur en landschapsherstel.

Eems-Dollard 2050
Eems-Dollard 2050 (ED2050) is het programma dat uitvoering geeft aan de ambitie 'Actieplan voor verbetering van natuur in het Eems-Dollard-estuarium' van het samenwerkingsprogramma Ecologie en Economie in Balans in de Eemsdelta (E&E). In het programma werken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk organisaties via zeven inhoudelijke en twee overkoepelende oplossingsstrategieën en vijftien projecten aan de realisatie van deze ambitie. Verantwoording over het programma vindt plaats over de maatregelen waar de provincie als projecteigenaar bestuurlijke en/of financiële risico’s voor loopt en over de overkoepelende oplossingsstrategieën (samenwerking met Duitsland en kennisontwikkeling). De tweede tranche van het adaptieve programma (2021-2025) is in 2023 het derde uitvoeringsjaar ingegaan. Deze tranche wordt gekenmerkt door verdere kennisontwikkeling over de werking van het systeem en de effecten van maatregelen, het uitvoeren, afronden en monitoren van (eerder gestarte) maatregelen en het voorbereiden van grootschalige toepassing van succesvolle maatregelen. Onderzoek naar de bestuurlijke, maatschappelijke, juridische, technische en financiële randvoorwaarden voor de opschaling van succesvolle maatregelen vindt plaats via project IBP VLOED (Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard).

Landbouw
In 2023 is - naast de lopende programma's en projecten - veel tijd en aandacht uitgegaan naar de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied in Groningen (Transitie Landelijk Gebied, TLG) en welke kansen en consequenties dit heeft voor de landbouw. We hebben eind 2022 de Landbouw-update Groningen opgesteld waarmee we een toekomstbeeld hebben geschetst van de landbouw in Groningen in 2030. Dit hebben we besproken met een brede vertegenwoordiging vanuit de sector en is als inspiratie gebruikt bij het opstellen van startnotitie en stand-van-zaken-document Transitie Landelijk Gebied. De Landbouw-update en de vele gesprekken met de sector worden tevens gebruikt voor het opstellen van een nieuw Uitvoeringsprogramma Landbouw dat voor de zomer van 2024 zal worden vastgesteld.

Lasten

schaal x €1.000
Begroot € 116.927
Gerealiseerd € 96.432
Afwijking € 20.495
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14