Programmaverantwoording

5. Economie

Inleiding

Het programma Economie heeft als doel:

Een aantrekkelijke en leefbare provincie met voldoende werk en dynamiek

Het programma bestaat uit de deelprogramma's:

  1. Economie en werkgelegenheid
  2. Vrijetijdseconomie
  3. (Inter)nationale lobby en samenwerking.

Economie en arbeidsmarkt
Het provinciaal economisch stimuleringsbeleid heeft als doel het realiseren van een versterkte duurzame groei van economie en werkgelegenheid. Het streven is een optimaal vestigingsklimaat in onze provincie voor biobased en circulaire industriebedrijven, waarbij er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Naast de harde fysieke elementen van het vestigingsklimaat als bedrijventerreinen, havens en infrastructuur zijn ook componenten als cultuur, woonmilieu, leefbaarheid, arbeidspotentieel en natuur van belang.
Het concept van een geïntegreerd industriecluster Eemsdelta waar grondstoffen en energie worden uitgewisseld wordt verder versterkt. Samen met onder andere partners uit de financiële sector werken we aan het verbeteren van de toegang tot kapitaal in onze provincie.

Verduurzaming Industrie
Hierbij zetten wij in op het versterken en stimuleren van bedrijven via innovatie en vergroening. Met het Rijk zijn we in dit kader in gesprek over de maatwerkafspraken CO2-reductie voor twee grote industriebedrijven in onze provincie. De verduurzaming van de industrie hebben we verder gestimuleerd door een samenhangende inzet op de grondstoffentransitie (waterstof, biobased, circulair, CO2-hergebruik), energie-innovatie (bijvoorbeeld waterstofproject HEAVENN, elektrificatie en systeemintegratie (integratie van productieketens)) en digitalisering. We hebben verschillende concrete groene en circulaire investerings- en innovatieprojecten financieel ondersteund, onder meer vanuit het Just Transition Fund (JTF) dat afgelopen jaar van start is gegaan. De samenwerking met andere Nederlandse chemieregio's hebben we versterkt in de samenwerking binnen het nationaal platform Groene Chemie Nieuwe Economie.

Digitalisering
Hierbij zetten wij in op het verder digitaliseren van het brede mkb en onze industrie. Hierdoor wordt innovatie aangejaagd, de concurrentiepositie verstevigd en blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden. Met verschillende partners (ministerie van EZK, NOM, kennisinstellingen) creëren wij nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook in het afgelopen jaar hebben we ingezet op initiatieven rondom de thema's digitale geletterdheid, digitale werkplaatsen en digitalisering van het brede mkb.

Arbeidsmarkt
Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Als het gaat om het beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel en de alsmaar groeiende krapte zijn er drie zorgpunten: potentiële beroepsbevolking daalt door vergrijzing/ontgroening, groot deel aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt komt steeds verder van de arbeidsmarkt af te staan en een kwalitatieve mismatch: stijgende vraag naar beter toegeruste werknemers. Met ons arbeidsmarktbeleid hebben we daarom ook het afgelopen jaar ingezet op de volgende drie actielijnen: Scholing/Leven lang ontwikkelen, verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en vergroten van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit hebben wij gedaan door diverse projecten te financieren die bijdragen aan bovengenoemde actielijnen, maar ook in onze rol als aanjager, facilitator en verbinder. Hierbij hebben wij samengewerkt met onze partners (gemeenten, UWV, bedrijfsleven, kennisinstellingen).

Vrijetijdseconomie
De Strategische Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030 is in februari 2021 door uw Staten vastgesteld. Het centrale doel in deze visie is het bijdragen aan de Brede Welvaart in de provincie, waardoor zoveel mogelijk inwoners profiteren van de sector. In 2023 hebben we het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 'Werken aan de basis' afgerond. Terugkijkend op tweeënhalf jaar 'Werken aan de basis' kunnen we concluderen dat er een basis is gelegd om verder te bouwen aan een groeiend gastvrij Groningen. We hebben samen met stakeholders een impuls gegeven aan de Groninger vrijetijdseconomie.
Het financieren van uitvoeringsorganisaties, zoals Marketing Groningen, Routebureau Groningen en Economic Board Groningen was ook in 2023 een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma, vanwege de rol van de organisaties in de vrijetijdssector. Verder hebben we in 2023 meerdere evenementen ondersteund, hebben we samen met alle Groninger gemeenten financiering geregeld voor een vrijetijdsonderzoek in 2024 en hebben we een belangrijke (financiële) rol gespeeld in de vervanging het fietspontje bij het Zuidlaardermeer. Tenslotte hebben we het concept Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2024-2027 opgesteld, dat op 13 februari 2024 is vastgesteld.

(Inter)nationale lobby en samenwerking
Er is intensief ingezet op internationale samenwerking en het onderhouden van externe relaties. Dit is gedaan via de bestaande netwerken, evenementen en innovatiemissies. In het verlengde hiervan is begonnen met het verder professionaliseren van het strategisch relatiemanagement.

Lasten

schaal x €1.000
Begroot € 47.855
Gerealiseerd € 52.896
Afwijking € -5.041
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14