Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Definitie weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om de risico's (niet begrote kosten die onverwachts optreden) op te vangen.

De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als het totaal van de vrije ruimte in de Algemene reserve, de vrij aan te wenden bestemmingsreserves, de onbenutte belastingcapaciteit, het gereserveerde bedrag voor onvoorziene uitgaven en de verwachte begrotingsruimte.

Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit:

  • Met incidenteel wordt bedoeld het vermogen om eenmalige financiële tegenvallers op te vangen zonder dat reguliere taken in gevaar komen.
  • De structurele weerstandscapaciteit betreft middelen die permanent ingezet kunnen worden om structurele risico's in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de reguliere taken.

Het minimaal benodigde weerstandsvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel. De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn niet op een andere manier te ondervangen. Onder risico's verstaan de BBV-voorschriften: alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Bij het bepalen van de verwachte impact van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen risico's met incidentele gevolgen en risico's met structurele gevolgen.

Kadernota risicomanagement
De kaders waarbinnen wij op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen dienen te werken zijn door uw Staten vastgesteld in de Kadernota Risicomanagement. In deze nota staat dat het van belang is om met een brede scope de risico’s te beoordelen. Zowel naar de risico’s die direct raken aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen als naar de risico’s die hieraan niet direct raken, maar wel degelijk impact kunnen hebben op onze provinciale ambities en financiële middelen. Dit heeft tot de volgende indeling van risico’s geleid:

  • Categorie I : risico's die gekwantificeerd zijn en die op basis van de vastgestelde beleidslijn dienen te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en daarmee afgedekt moeten worden door de middelen die hiervoor gereserveerd zijn binnen de Algemene Reserve (onderdeel incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit).
  • Categorie II : risico's die worden gedekt uit reguliere project- en programmabudgetten en die binnen die budgetten zijn gekwantificeerd.
  • Categorie III : risico's die zijn te betitelen als toekomstige ontwikkelingen c.q. knelpunten, waarbij de provincie genoeg gelegenheid heeft om dit op te nemen in toekomstige begrotingen.

Aan de hand van bovenstaande indeling worden in deze paragraaf de onderbouwing van het minimaal benodigde weerstandsvermogen toegelicht.

Eens in de vier jaar wordt een extern onderzoek verricht naar de omvang van het minimaal benodigde weerstandsvermogen. In het voorjaar van 2023 heeft dit onderzoek voor het laatst plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14