Bijlagen

Afkortingenlijst

Afkorting

Omschrijving

3E

Engineering (infrastructuur), Enforcement (handhaving) en Education (educatie)

A&O-fonds

Arbeids- en Ontwikkelingsfonds

AB

Algemeen Bestuur

AKP

Apparaatskosten Personeel

Appa

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers

ARZ

Aanpak Ring Zuid

ASV

Aanvullende Strategische Voorraden

ATO

Automatic Train Operation

AVA

algemene vergadering van aandeelhouders

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Bbk

Besluit bodemkwaliteit

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Bestuurlijk Overleg

boa

buitengewoon opsporingsambtenaar

BOG

Besluitvormend Overleg Groningen

BOL

Bestuurlijk Overleg Leefomgeving

BOW

Bestuurlijk Overleg Wadden

BRP

Bruto Regionaal Product

Brzo

Besluit risico's zware ongevallen

btw/BTW

belasting over de toegevoegde waarde

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie)

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CdK

commissaris van de Koning

CEF-T

Connecting Europe Facility - Transport

CIO

Chief Information Officer

CP

Concrete Projecten (RSP)

COAST

Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity (project, ook wel REST-COAST genoemd)

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

CSV

Claim Staat Vennootschap Amsterdam

DB

Dagelijks Bestuur

DO

Definitief Ontwerp

DRIS

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DU/du

Decentralisatie-uitkering

E&E

Ecologie en Economie in balans

EBG

Economic Board Groningen

ECB

Europese Centrale Bank

ED(2050)

Eems-Dollard (2050)

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EMU

Europese Monetaire Unie

EPZ

Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland

ERL

Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

ERTMS

European Rail Traffic Management System

EU

Europese Unie

Euribor

Euro Interbank Offered Rate

EZK

Economische Zaken en Klimaat (ministerie)

FDCA

furaandicarbonzuur

fido

financiering decentrale overheden (wet)

FND

Fonds Nieuwe Doen

fte

fulltime-equivalent

FUMO

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

GAE

Groningen Airport Eelde

GCA

Global Center on Adaptation

GD

Groningen Drenthe

GEP

Gewenst Ecologisch Potentieel of Gender Equality Plan

GGF

Groninger Groeifonds

GLB-NSP

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan

GO

Groninger Ondernemersregeling

GOP

gemeenschappelijke operationele programma's

gps

global positioning system

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

GROS

Grensoverschrijdende samenwerking

GRRG

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (subsidie)

GS

Gedeputeerde Staten

GSP

Groningen Seaports

GW

gigawatt

GWW

Grond-, Weg- en Waterbouw

ha

hectare

HEAVENN

Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in Northern Netherlands

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR(M)

Human Resources Management

HRN

Hoofdrailnet

HVO

Hydrotreated Vegetable Oil

IBOI

Index Bruto Overheidsinvesteringen

IBP

Interbestuurlijk Programma

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICER

Integrale Circulaire Economie Rapportage

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IenD

Innovatie en Duurzaamheid

IenW

Infrastructuur en Waterstaat (ministerie)

IFG

Investeringsfonds Groningen

IKW

Investeringskader Waddengebied

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMG

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Interreg

Interregionaal (Europees subsidieprogramma)

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IT

informatietechnologie

ITS

intelligente transportsystemen

JTF

Just Transition Fund

KLOV

Kleinschalig Openbaar Vervoer

KOB

Kwaliteit Openbaar Bestuur

KRW

Kaderrichtlijn Water

LAP

Landelijk Afvalbeheerplan

LBI

Landelijke Bijdrage Index

Lbv

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

LEADER

Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale

LHB

Luchthavenbesluit

LHR

Luchthavenregeling

LMA

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministerie)

LTA

Lagetemperatuurasfalt

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie

m.e.r.

Milieueffectrapportage

MER

Milieueffectrapport

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

mkb

midden- en kleinbedrijf

MOMAr

Models of Management for Singular Rural Heritage

mrb

motorrijtuigenbelasting

MW(p)

megawatt(piek)

NABO

Niet Actief Beveiligde Overweg

NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij

NCG

Nationaal Coördinator Groningen

NDFF

Nationale Databank Flora en Fauna

NEDAB

Niet-economische diensten van algemeen belang

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

NIL

Natuurinclusieve Landbouw

NL

Nederland

NJM

Najaarsmonitor

n.n.b.

nog niet bekend

NNN

Natuurnetwerk Nederland

NOA

Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt

NOM

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

NOVEX

Nationale Omgevingsvisie Executie

NPG

Nationaal Programma Groningen

NPLG

Nationaal Programma Landelijk Gebied

n.t.b.

nog te bepalen

n.v.t.

niet van toepassing

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministerie)

ODG

Omgevingsdienst Groningen

OP

Operationeel Programma

OV

Openbaar Vervoer

ovb

overboeking

Ow

Omgevingswet

P&C

Planning & Control

P+R

Parkeer- en Reisvoorziening

PA

Public Affairs

PAWOZ

Programma Aansluiting Wind Op Zee

PBDI

Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid

PBE

Publiek Belang Elektriciteitsproductie (B.V.)

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PJ

PetaJoule

PLG

Programma Landelijk Gebied

PMF

Provinciale Meefinanciering

PN

Perspectiefnota

POB

Persoonlijk Ontwikkelbudget

POP(3)

Plattelandsontwikkelingsprogramma (2014-2000)

PS

Provinciale Staten

R&D

Research & Development

RAL

Regionale Agenda Laadinfrastructuur

REP

Ruimtelijk-economisch programma (onderdeel RSP-ZZL)

RES

Regionale Energiestrategie

RGA

Regio Groningen-Assen

RI&E

Risico-inventarisatie en evaluatie

RIE

Richtlijn industriële emissies

RIF

Regionaal Investeringsfonds

RIG

Regionale Investeringssteun Groningen

RISM

Road Infrastructure Safety Management

RMF

Regionaal Mobiliteitsfonds (RSP)

RORG

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (subsidie)

RSP(-ZZL)

Regiospecifiek Pakket (Zuiderzeelijn)

RUDD

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWP

Regionaal Waterprogramma

RWS

Rijkswaterstaat

SDG's

Sustainable Development Goals

SER

Sociaal Economische Raad

SiSa

Single information Single audit

SITI

Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie

SLB

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

SNN

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

SNL

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

SOK

Subsidieregeling regulier Onderhoud Karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

SPUK

Specifieke uitkering

SROI

Social Return on Investment

SSK

Standaardsystematiek voor Kostenramingen

STAR

(stichting) Stadskanaal Rail

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

SW

Sociale Werkvoorziening

TEN-T

Trans-European Transport Network

TVP

treinvrije periode

TWh

terawattuur

UMCG

Universitair Medisch Centrum Groningen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAT

Voorbereiding, Administratie en Toezicht

VIA

Verordening Innovatieve Ambities

VJM

Voorjaarsmonitor

VLOED

Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard (IBP)

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

(i)VRI

(intelligente) verkeersregelinstallatie

VTH

Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving

(du)VV

(voormalige reserve) Verkeer en Vervoer

VVB

Verkeer- en Vervoerberaad

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

WEC

Werelderfgoedcentrum (Waddenzee)

Whvbz

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

WHO

World Health Organization

WKR

Werkkostenregeling

Wm

Wet milieubeheer

WNT

Wet normering topinkomens

Woo

Wet open overheid

WTCG

Warmte Transitie Centrum Groningen

(p)ZZS

(potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14