Bijlagen

Toelichting op de jaarrekening

Taakveld

Gerealiseerde

Gerealiseerde

(x € 1.000)

 baten

lasten

0.

Algemene dekkingsmiddelen

0.1

Uitkering provinciefonds

216.727

279

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

64.079

0.3

Geldleningen en uitzettingen

48.732

9.276

0.4

Deelnemingen

19.302

4.408

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

309

0.6

Overhead

4.034

46.194

0.8

Mutaties reserves

120.634

107.425

Totaal taakveld

0.

473.817

167.582

1

Bestuur

1.1

Provinciale Staten

3.484

1.2

Gedeputeerde Staten

556

2.413

1.3

Kabinetszaken

513

1.4

Bestuurlijke organisatie

195

1.138

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

414

1.6

Openbare orde en veiligheid

14

35

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

374

5.540

Totaal taakveld

1

1.139

13.537

2

Verkeer en vervoer

2.1

Landwegen

18.887

58.313

2.2

Waterwegen

39.809

13.791

2.3

Openbaar vervoer

17.409

91.592

2.9

Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

4.098

18.475

Totaal taakveld

2

80.203

182.171

3

Water

3.1

Waterkeringen

816

3.3

Kwantiteit grondwater

330

484

3.9

Water, overige baten en lasten

5.477

7.031

Totaal taakveld

3

5.807

8.331

4

Milieu

4.1

Bodembescherming

11.897

24.706

4.4

Vergunningverlening en handhaving

2.501

13.876

4.5

Ontgronding

1

215

4.6

Duurzaamheid

3.721

7.738

4.9

Milieu, overige baten en lasten

113

2.376

Totaal taakveld

4

18.233

48.911

5

Natuur

5.1

Natuurontwikkeling

9.985

26.320

5.2

Beheer natuurgebieden

3.111

29.093

5.3

Beheer flora en fauna

23.691

31.816

Totaal taakveld

5

36.787

87.229

6

Regionale economie

6.1

Agrarische aangelegenheden

5.987

9.204

6.2

Logistiek

13

6.3

Kennis en innovatie

13.857

42.268

6.4

Vrijetijdseconomie

1.266

4.068

6.9

Regionale economie, overige baten en lasten

4.746

6.548

Totaal taakveld

6

25.856

62.101

7

Cultuur en maatschappij

7.1

Cultuur

16.789

30.137

7.2

Maatschappij

1

4.439

7.9

Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

15

1.454

Totaal taakveld

7

16.805

36.030

8

Ruimte

8.1

Ruimtelijke ordening

18.872

34.288

8.2

Volkshuisvesting

246

1.038

Totaal taakveld

8

19.118

35.326

Totaal

677.765

641.218

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14