Paragrafen

Financiering

Algemeen

Het treasury- en financieringsbeleid wordt bepaald door wet- en regelgeving vanuit het Rijk en ook door interne provinciale regelgeving.
Bij het Rijk gaat het om de Provinciewet, de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de bijbehorende ministeriële regelingen (onder andere de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden) en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De interne provinciale regelgeving bestaat uit de Financiële verordening provincie Groningen 2021, het Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2022, het Mandaatbesluit en het Bevoegdhedenbesluit Commissaris van de Koning.

De treasuryfunctie richt zich op het:

  1. beheersen van de in- en uitgaande geldstromen;
  2. beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico's zoals rente- en beleggingsrisico's;
  3. verkrijgen en behouden van toegang tot de geld- en kapitaalmarkt;
  4. rendabel maken van liquiditeitsoverschotten.

Als algemene doelstelling geldt dat renterisico's en renteresultaten worden beheerst door het streven naar een grote mate van zekerheid over de renteresultaten in de tijd. Naast de treasuryfunctie van de provincie zelf, wordt ook de treasuryfunctie en het kasbeheer voor enkele derde partijen uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Omgevingsdienst Groningen en de Regio Groningen-Assen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14