Leeswijzer

Leeswijzer

De Jaarstukken 2023 zijn opgebouwd uit vier delen plus bijlagen.

Deel 1  2023 vogelvlucht

Dit deel vormt de spiegel van het financiële onderdeel van deel 1 uit de Begroting 2023 en laat de gerealiseerde inkomsten en uitgaven in 2023 en beleidsmatig gezien de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen het afgelopen jaar.

Deel 2  Programmaverantwoording

De programmaverantwoording vormt inhoudelijk gezien de kern van de jaarstukken. Dit deel is opgezet volgens de programma-indeling die vanaf 2018 leidend is. Deze indeling bestaat uit de acht programma’s en 21 deelprogramma's volgens de zeven kerntaken van het Profiel provincies Kompas 2020 (voordracht nr. 22/2016 ).

Ieder programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Inleiding met de belangrijkste resultaten
  2. Uitwerking op deelprogrammaniveau, opgebouwd uit:
    1. Beleidsdoel
    2. Verantwoording indicatoren
    3. Verantwoording prestaties
  3. Totaal lasten/baten/saldo en toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie

Deel 3  Paragrafen

De voorgeschreven zeven paragrafen in deel 3 zijn nadere toelichtingen op onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Daaraan toegevoegd zijn de paragrafen Openbaarheid (Wet open overheid), Nationaal Programma Groningen en Grote transities.

Deel 4  Jaarrekening

In dit deel is het rekeningresultaat opgenomen. Daarnaast treft u in deel 4 (een toelichting op) het overzicht van baten en lasten en de balans aan.

Bijlagen

De bijlagen bevatten een nadere toelichting op deel 4 Jaarrekening en een aantal
voortgangsrapportages en jaarverslagen over 2023.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14