Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen besteedt aandacht aan:

  1. gerealiseerde en geraamde inkomsten opcentenheffing motorrijtuigenbelasting (mrb) en leges;
  2. beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  3. duiding van de lokale lastendruk;
  4. overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate bij de gehanteerde tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bewerkstelligd dat de gerealiseerde baten de ter zake gerealiseerde lasten niet overschrijden.

Er wordt geen aandacht besteed aan het kwijtscheldingsbeleid, aangezien dit verder niet van toepassing is op de provinciale belastingen en heffingen.

Tabel 17. Inkomsten lokale heffingen

Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting 2023

Realisatie 2023

Opcenten mrb

63.143

64.225

64.079

Leges en andere heffingen

1.166

2.138

1.833

Totaal

64.309

66.363

65.912

(bedragen x € 1.000)

Bij wijziging van de opbrengsten van de opcentenheffing mrb spelen twee factoren een rol, namelijk:

  • wijziging in de omvang en samenstelling van het voertuigenpark;
  • het door Provinciale Staten vastgestelde tarief.

De legesopbrengsten kennen een wisselend verloop afhankelijk van de omvang van het verstrekte aantal vergunningen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14