Jaarrekening

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van Gedeputeerde Staten
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van Gedeputeerde Staten toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door Provinciale Staten vastgestelde kaders zoals de begroting en provinciale verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door Provinciale Staten op 20 december 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door Provinciale Staten bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 5.337.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, uitgaande van de bruto begrotingsonrechtmatigheid, de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens overschrijden. De over- en onderschrijdingen passen echter deels binnen het vooraf vastgestelde beleid; deze worden daarmee als acceptabel geduid. Daarmee komt de netto begrotingsonrechtmatigheid niet boven de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens uit. Daarnaast hebben we over het jaar 2023 geen onduidelijkheden vastgesteld.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Bedrag

(x € 1.000)

Begrotingscriterium

1A.

Overschrijding lasten programma's

6.660

1B.

Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)

0

2.

Ongeautoriseerde reservemutaties

355

3.

Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan Provinciale Staten zijn gemeld

0

Totaal begrotingsonrechtmatigheden (bruto)

7.015

4.

Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid (zoals vastgelegd in de financiële verordening)

6.660

5

Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (netto)

355

Voorwaardencriterium

Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed

907

M&O-criterium

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

0

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met Provinciale Staten aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college van Gedeputeerde Staten ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14