Programmaverantwoording

7. Openbaar bestuur

Inleiding

Het programma Openbaar bestuur heeft als doel:

Een daadkrachtig bestuur in samenspel met inwoners, instellingen andere overheden

Het programma bestaat uit de deelprogramma's:

  1. Provinciale Staten
  2. Overige bestuursorganen
  3. Bestuurlijke samenwerking en toezicht
  4. Communicatie

Provinciale Staten
Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De provincie Groningen hield anderhalve maand voorafgaand aan de verkiezingen een incidentele opkomstbevorderende campagne genaamd 'Kies voor Groningen'. De campagne startte op 1 februari 2023 en eindigde met de uitslagenavond op 15 maart 2023. In 2023 ging 62,5% van de Groningers naar de stembus versus 56% in 2019.
Op 29 maart 2023 zijn de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. De eerste helft van 2023 stond onder meer in het teken van de Statenverkiezingen, de (in)formatie en het inwerken van de nieuwe Statenleden.
In 2023 hebben Provinciale Staten in hun vergaderingen 50 Statenbesluiten genomen en in totaal 25 moties en 10 amendementen aangenomen. Praten met de Staten is in 2023 6 keer georganiseerd tijdens op Stateninformatiedagen. In 2023 hebben 27 personen ingesproken in een commissievergadering, 45 personen hebben deelgenomen aan het programma 'Gast van de Staten'. Voor het programma 'Statenlid in de klas' zijn in 2023 16 gastlessen verzorgd op scholen in de provincie Groningen.

Samenwerking en toezicht
In 2023 zijn er in het kader van het financieel toezicht geen gemeenten onder preventief toezicht geplaatst. In samenwerking met de partners is daarnaast continu gewerkt aan actuele maatwerktoezichtsplannen (IBT). Ook is er een feestelijke lustrumviering rond de Groninger aanpak (IBT) gehouden en is samen met het ministerie van BZK en VNG een congres georganiseerd.  
Daarnaast is in 2023 structureel ingezet op verbreding en verdieping van de samenwerking met gemeenten, de twee waterschappen, het Rijk en andere externe partners. In gezamenlijkheid geven wij verder vorm aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. In het kader van het meerjarige programma Kwaliteit Openbaar Bestuur is invulling gegeven aan een overleg- en samenwerkingsstructuur met provincie, gemeenten en de twee waterschappen (‘Tafel van Groningen’) en aan kennisontwikkeling van het openbaar bestuur (onderzoek Bestuurlijk Regionale Ecosystemen, kennisbijeenkomsten).
Ook wordt, onder andere met de Expeditie Participatie, permanent gewerkt aan het samenspel met inwoners. Beleid en instrumentarium, zoals het online-participatieplatform Stem van Provincie Groningen, zijn op orde. Met de Week van de Democratie is in 2023 intensief aandacht besteed aan de verkiezingen voor Provinciale Staten, en het belang van stemmen en je stem laten horen.

Communicatie
2023 stond in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Met de komst van ons nieuwe college hebben we vijf beleidsportefeuilles die alle gericht worden ondersteund door een senior communicatieadviseur, waarmee het gehele beleidsveld wordt gecoverd.
De parlementaire enquête gaswinning en de situatie in Ter Apel legden in 2023 het vergrootglas op Groningen; dit bracht veel communicatieve uitdagingen met zich mee. Een resultaat dat niet onvermeld mag blijven is de gezamenlijke, bestuurlijke inspanning van de kroonbenoemde bestuurders en de inzet en betrokkenheid van de raden en Staten hierbij.

Lasten

schaal x €1.000
Begroot € 13.658
Gerealiseerd € 12.871
Afwijking € 787
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 11:06:51 met de export van 05/22/2024 11:03:14